O nás

O nás

Vitajte na wantee.sk - spoľahlivý eshop, plný dizajnových doplnkov, prevádzkuje spoločnosť 191tech s.r.o.

Kontakt

Vaše otázky radi zodpovieme na info@wantee.sk


Zákonom stanovené údaje
 
Organizácia 191tech s.r.o. Košice, je zapísaná :
 
V OR OS Košice, oddiel: S.r.o., Vložka číslo: 20853/V.
 
Zákon č. 22/2004 Z. z. "O elektronickom obchode ..."
 • Poskytovateľ služieb: 191tech s.r.o., Strojárenská 1, 040 01 Košice, SR. (sídlo spoločnosti ,nie predajňa)
 • Názov e-shopu: wantee.sk
 • IČO: 43 857 965
 • DIČ: 2022508521
 • IČ DPH: SK2022508521
 • Adresa elektronickej pošty: info@wantee.sk
 • Označenie obchodného registra: Obch. reg., OS Košice, oddiel: Sro, Vložka číslo: 20853/V
 • Deň zápisu v obchodnom registri: 11.12.2007
 • V zmysle §-u č. 4, odst. 1, písmena e,  je orgánom dozoru Slovenská obchodná inšpekcia.
 • Názov a adresa orgánu dohľadu: Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie poštový priečinok 29, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 215, SR.  (V jednotlivých okresoch sú pracoviská danej inštitúcie).
 • Komerčná komunikácia v e-shope wantee.sk je vykonávaná v mene a na účet 191tech s.r.o., Strojárenská 1,  04001 Košice, SR.
Zákon č. 250/2007 Z. z. "O ochrane spotrebiteľa ..."
 • Informácie o podmienkach a spôsobe reklamácie, údajoch o uplatnení reklamácie, vykonaní záručných opráv sú uvedené v "Reklamačnom poriadku", ktorý je súčasťou "Obchodných pravidiel e-shopu wantee".
 • V zmysle §-u 19, odst. 1,  sú orgánmi verejnej správy vo veciach ochrany spotrebiteľa: a) ministerstvo, b) orgány dozoru, c) obce.
 • V zmysle §-u 20, odst. 1, ak nie je možno pôsobnosť orgánu dozoru určiť, je na výkon dozoru a kontroly príslušná Slovenská obchodná inšpekcia.
 • Všetky údaje sú uvádzané v štátnom jazyku.

Zákon č. 108/2000 Z. z. "O ochrane spotrebiteľa pri ... zásielkovom predaji"
 • Ustanovenia o záruke a reklamácii sú uvedené v päte objednávky odoslanej spotrebiteľovi, pričom ich podrobné znenie je uvedené a stále prístupné v "Obchodných pravidlách e-shopu wantee" a to v časti "Tovarové skupiny".
 • Ustanovenie o práve na odstúpenie od zmluvy je uvedené v päte objednávky odoslanej spotrebiteľovi, pričom jeho podrobné znenie je uvedené a stále prístupné v "Obchodných pravidlách e-shopu wantee".
 • Zmluva je uzatváraná na diaľku, prostredníctvom e-mailu a to formou objednávky zo strany spotrebiteľa a jej následného potvrdenia zo strany predávajúceho.
 • V "Obchodných pravidlách e-shopu wantee" je spotrebiteľ riadne oboznámený s : údajmi o predávajúcom, opisom tovaru a služieb, cenou tovaru a služieb, dodacími podmienkami a nákladmi na dodanie tovaru, platobnými podmienkami, poučením o práve odstúpiť od zmluvy, lehotou počas ktorej je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny, možnosti uplatniť záruku, servis, reklamáciu, či sťažnosť
 • Dané skutočnosti sú v skrátenej forme uvedené e-mailom na tzv. (potvrdzujúcej) objednávke zaslanej spotrebiteľovi, po ním vykonanom elektronickom objednaní tovaru, či služby. Potvrdenie o tejto objednávke je z daňového hľadiska len informačného charakteru - nie je daňovým dokladom.
 • Dané skutočnosti sú riadne uvedené vo faktúre, ktorá je zasielaná s objednaným tovarom, či službou - ktorá zároveň slúži, ako daňový doklad.
 • Objednávka spotrebiteľa je vybavená do 30 dní od jej doručenia - ak sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodol inak.
 • Ak predávajúci nemôže dodať tovar, alebo poskytnúť službu, informuje o tom bezodkladne spotrebiteľa a do 15 dní mu vráti zaplatenú cenu - ak sa nedohonú inak.
Zákon č. 147/2001 Z. z. "O reklame ... "
 • Reklama nebude šírená elektronickou poštou bez predchádzajúceho súhlasu jej užívateľa, ktorý je príjemcom reklamy.
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 • Zákon okrem iného upravuje ochranu osobných údajov fyzických osôb pri ich spracúvaní, zásady spracovávania a bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany práv dotknutých osôb.
Zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch.
 • Zákon upravuje činnosti okolo vzniku odpadov z obalov, manipulácii s nimi a následnej likvidácie odpadov z obalov. Stanovuje povinnosti tzv. "Povinných osôb" a určuje tzv. "Záväzné limity"

Vybraná možnosť nie je skladom. Zadajte svoju e-mailovú adresu a my vás budeme informovať, hneď ako bude produkt k dispozícii.

Meno
E-mail
Telefón
Komentáre